Μάθετε να χρησιμοποιείτε την Registry

Πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε την Registry
Εναρξη -> Εκτελεση -> regedit (Start -> Run -> regedit)

Ακόμη μπορείτε να επεξεργαστείτε τη Registry (προσθήκες ή διαγραφές) με αρχεία batch (*.bat) ή τη γραμμή εντολών (Command Prompt).

Τρόπος εκτέλεσης εξωτερικών αρχείων:

regedit.exe [επιλογή] [όνομα_αρχείου]

Όνομα αρχείου:
Εισάγει ένα αρχείο .reg στην Registry (π.χ. regedit όνομα_αρχείου.reg)

Επιλογές:
/s Απενεργοποίηση της ερώτησης όταν γίνετε η εισαγωγή ενός αρχείου .reg
/e Εξαγωγή αρχείου της Registry (π.χ. regedit /e όνομα_αρχείου.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM)
/L:system Δηλώνει την διαδρομή του system.dat που θα χρησιμοποιηθεί.
/R:user Δηλώνει την διαδρομή του user.dat που θα χρησιμοποιηθεί.

Γενικα για registry
Η Registry είναι ιεραρχημένη και αν και φαίνεται περίπλοκη, έχει παρόμοια δομή με αυτή του σκληρόυ δίσκου.

Οι κύριοι κλάδοι είναι :

+ HKEY_CLASSES_ROOT : Περιέχει όλους τους τύπους επεκτάσεων, πληροφορίες OLE και δεδομένα συντομεύσεων.
+ HKEY_CURRENT_USER : Περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη που είναι συνδεμένος εκείνη την στιγμή στον υπολογιστή.
+ HKEY_LOCAL_MACHINE : Περιέχει πληροφορίες που αφορούν τον τύπο των υλικών μερών του υπολογιστή (Hardware), του λογισμικού (Software) και άλλες ρυθμίσεις που υπάρχουν στον υπολογιστή. Σε αυτές τις πληροφορίες, πρόσβαση έχουν όλοι οι χρήστες που συνδέονται στον υπολογιστή.
+ HΚEY_USERS : Περιέχει ξεχωριστές πληροφορίες για κάθε έναν χρήστη του υπολογιστή. Κάθε χρήστης αντιπροσωπεύετε από ένα SID Sub-Key.
+ HKEY_CURRENT_CONFIG: Περιέχει τις ρυθμίσεις Hardware του χρήστη που είναι συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή.
+ HKEY_DYN_DATA : Αυτός ο κλάδος “συνδέετε” με την HKEY_LOCAL_MACHINE και αφορά την χρήση του Plug-&-Play των Windows. Αυτός ο τομές είναι δυναμικός και αλλάζει καθώς προστίθενται ή αφαιρούνται συσκευές από τον υπολογιστή.

Κάθε κύριος κλάδος (απεικονίζετε με το εικονίδιο του φακέλου από μπροστά) ονομάζετε “Κυψέλη” (Hive). Κάθε “Κυψέλη” περιέχει “Κλειδιά” (Keys) και κάθε κλειδί περιέχει άλλα “Υπο-Κλειδιά” (Sub-Keys) και “Τιμές” (Values). Οι τιμές περιέχουν τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Registry. Υπάρχουν τρεις τύποι τιμών:
Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String), Δυαδική τιμή (Binary), και Τιμή DWORD.


Εξαγωγή της Registry σε αρχείο (Export):
Υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής ολόκληρης της Registry ή κάποιου συγκεκριμένου κλειδιού.
Αρχείο -> Εξαγωγή (File -> Export)

Επαναφορά της Registry απο αρχείο (Restore):
1)Διπλό κλικ στο αρχείο με κατάληξη .reg
2)Αρχείο -> Εισαγωγή (File -> Import)


Χρήσιμα tweaks από το PcTechnology
blog comments powered by Disqus