Πώς να φτιάξετε αρχεία εγκατάστασης για τις εφαρμογές σας (Μέρος ΙΙ)

Μερικές προσθήκες που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την εμφάνιση και τη λειτουργία του αρχείου εγκατάστασης της εφαρμογής σας!
Splash Screen:
Προυπόθεση: Να υπάρχει η εικόνα my_splash.bmp στο φάκελο που βρίσκεται το nsi script.
Function .onInit ; gia na vgainei to minima molis anoigei
SetOutPath $TEMP ; ρυθμίζει σαν path εγκατάστασης το Temp των Windows
File /oname=splashtemp.bmp "CountDown\Main.bmp"
splash::show 1000 $TEMP\splashtemp
Pop $0 ; $0 θα έχει την τιμή 1 αν το κλείσει ο χρήστης με κλικ.
; '0' αν κλείσει κανονικά, και '-1' αν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα.
Delete $TEMP\splashtemp.bmp
FunctionEnd


Εγγραφή/Διαγραφή στη Registry:
WriteRegStr HKEY_LOCAL_MACHINE "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" "Sample" "$INSTDIR\Sample.exe" ; καταχωρεί την εφαρφμογή μας στο κατάλληλο κατάλογο ώστε να ξεκινά μαζι με τα Windows.
DeleteRegValue HKLM "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" "Sample" ; διαγράφει την εγγραφή που κάναμε προηγουμένως στη registry


Register αρχείων συστήματος (dll)
RegDLL $SYSDIR\comdlg32.dll ; θα κάνει register το αρχείο comdlg32.dll που βρίσκεται στο φάκελο αρχείων συστήματος.
blog comments powered by Disqus